Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Banner 1

Fáilte chuig Gaelscoil Eoin

An bhfuil suim agat do pháiste a thosú sa Naíonáin Shóisearacha i nGaelscoil Eoin i Meán Fómhair 2025?

Beidh an tréimhse clárúcháin oscailte i nDeireadh Fómhair 2024, ach léirigh suim anois leis an bhfoirm seo – Foirm Léirithe Spéise.

 

An bhfuil suim agat do pháiste a thosú linn anois?

Tá roinnt spás fágtha sa Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsearacha agus Rang a 1. Déan teagmháil leis an oifig ag oifig@gaelscoileoin.ie má tá suim agat níos mó eolas a fháil.

 

Are you interested in starting you child in Gaelscoil Eoin in September 2025?

The registration process will open in October 2024, however we invite you to express your interest now through our form – Expression of Interest Form.

 

Are you interested in starting your child with us now?

There are places available for 1st class, Junior and Senior Infants. Please contact the school office at oifig@gaelscoileoin.ie to find out more.

Fáilte an Phríomhoide / Principal's Welcome

Fáilte go Gaelscoil Eoin!

Ar son Ghaelscoil Eoin, ba mhaith liom fearadh na fáilte a chur romhat go suíomh gréasáin na scoile.  Tá súil agam go mbeidh an suíomh seo ina chabhair duit aithne a chur ar ár scoil agus a bhfuil ar bun againn inti.

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Eoin a bunaíodh i 2021 do bhuachaillí agus do chailíní, ó Naíonáin Shóisearacha go Rang 6. Thosaigh muid le seisear daltaí sna Naíonáin Shóisearacha i 2021 agus muid dul ó neart go neart. Tá lúcháir orainn rogha nua sa bhunoideachas a thabhairt don cheantar agus tá an-bhród orainn gurb í Gaelscoil Eoin an t-aon Ghaelscoil i mBaile Átha Cliath 2 agus 4. Táimid  lonnaithe inár bhfoirgneamh álainn stairiúil féin i nDroichead na Dothra,  foirgneamh a bheas ag fás linn sna blianta amach romhainn.

Is é an cuspóir atá againn ná oideachas den scoth a chur ar fáil do gach páiste trí mheán na Gaeilge i dtimpeallacht chairdiúil, áit a mbíonn na daltaí sábháilte agus sona i gcónaí.

Is seoid luachmhar í an Ghaeilge agus táimid an-bhródúil aisti.  Ceiliúrann muid agus cothaíonn muid ár dteanga agus ár gcultúr. Cothaíonn muid ár bhféiniúlacht agus glacann muid le héagsúlacht ag gach leibhéal.  Is iad na páistí croí lár na scoile. Is mian linn go mbainfidh gach páiste faoinár stiúir barr a gcumais amach, agus  iad ag tógáil cairdis le linn an ama seo, a mhairfidh ar feadh an tsaoil.

Má tá tuilleadh eolais uait ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil linn ag oifig@gaelscoileoin.ie, nó glaoigh ar 085 1321203 nó seol téacs chuig 085 1321203.

On behalf of Gaelscoil Eoin, I would like to warmly welcome you to our school website. I hope it will help you to get to know us.

Gaelscoil Eoin is a multi-denominational Gaelscoil for boys and girls, from Junior Infants to Sixth Class, that was founded in 2021. We started with six children in Junior Infants and we are going from strength to strength.  We are delighted to provide a new primary school choice for the area, and we are very proud that Gaelscoil Eoin is the only Gaelscoil in Dublin 2 and 4.  We have our own ‘forever home’ in a beautiful historical school building in Ballsbridge, a building that will grow with us over the coming years.

We aim to provide the highest standard of education, through the medium of Irish, for every child.  We want our children to learn in a friendly environment, where they feel happy and safe at all times.

We are proud of our rich heritage, of which the Irish language is the bedrock. We celebrate our language and culture. We promote our own identity and embrace diversity at all levels. Our children are at the heart of our school.  We want all the children under our care to reach their full potential, making friends and memories along the way that will last a lifetime.

If you would like more information, please don’t hesitate to contact us at oifig@gaelscoileoin.ie, or call 085 132120  or text 085 1321203.

Cristín Ní Chairealláin
Príomhoide

Ar mhaith leat do pháiste a chlárú linn?