Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Ráiteas Físe / Mission Statement

Is Gaelscoil chomhoideachas, ilchreidmheach í Gaelscoil Eoin a bunaíodh i 2021, faoi phátrúnacht an Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge.  Feidhmíonn an scoil faoi ghnáth rialacha na Roinne Oideachais.

Is iad príomhaidhmeanna na scoile ná:

  • Oideachas d’ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge dár ndaltaí go léir.
  • Cumas an pháiste aonair a fhorbairt le go mbeidh gach páiste faoi bhláth faoinár gcúram.
  • Aire a thabhairt do riachtanais gach páiste, fisiciúil, intleachtúil, sóisialta agus mothúchánach, agus cothú muiníne ina chuid lárnach i ngach gné dár gcuid oibre.
  • Saoithiúlacht Ghaelach a chothú sa scoil chun cur ar chumas na ndaltaí meas agus tuiscint a bheith acu ar a bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar fhéiniúlacht chultúrtha dreamanna eile. Cothaíonn muid ár bhféiniúlacht agus glacann muid le héagsúlacht ag gach leibhéal.
  • Go mbeidh pobal na scoile rannpháirteach i dtimpeallacht shona, shlán a chruthú, ina bhfuil na páistí in ann saoirse ar bhonn na córa agus an mhuintearais a chothú.

Gaelscoil Eoin is a co-educational, multi-denominational Gaelscoil founded in 2021 under the patronage of An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge. The school operates in accordance with the rules of the Department of Education.

The aims of the school, are:

  • to provide the highest standard of education for every child through the medium of Irish.
  • to develop the individual child’s potential so as to ensure that every child flourishes under our care.
  • to attend to the physical, intellectual, social and emotional needs of each child with the promotion of confidence being central to every aspect of our work.
  • to create an appreciation of all things Irish in the school in order that the children can develop an understanding and respect for their own cultural identity and the cultural identity of others. We promote our own identity and embrace diversity at all levels.
  • that all members of the school community will strive to create a safe and happy environment in which the children can develop their sense of justice and belonging.

Ar scáth a chéile a mhairimid.